کمد مواد فرار

          از این دستگاه برای ذخیره سازی و نگهداری مواد شیمیایی خاص استفاده میشود. مواد شیمیایی خاص از جمله اسیدها، بازها، مواد آلی فرار، مواد سمی، مواد قابل اشتعال و مواردی از این قبیل که در اثر تبخیر و نگهداری غیر علمی ممکن است موجب خسارتهای غیر قابل جبران گردند.
        ذخیره سازی و نگهداری معمولی مواد ذکر شده در بالا، در آزمایشگاه هایی که هر روزه با چنین موادی سر و کار دارند، باعث بروز مشکلاتی همچون موارد زیر میشود:
  • اثر تخریبی مواد شیمیایی از جمله خوردگی، پوسیدگی، تغییر رنگ و… روی مکان نگهداری
  • آلودگی آزمایشگاه ها و فضاهای بسته با بخارهای حاصل از تبخیر مواد شیمیایی و درنتیجه، آلودگی و صدمات فردی در اثر تنفس هوای آلوده و یا تماس بدن با بخارهایی از این قبیل
  • بروز حوادث در اثر واکنش مواد تبخیر شده با یکدیگر از قبیل آتش سوزی و انفجار
  • عدم دسترسی آسان به مواد شیمیایی به دلیل نداشتن محل مشخص